Edukacja domowa

Edukacja „domowa”- realizacja obowiązku nauki poza szkołą

Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.

Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły obejmującego:

  1. prawo uczestniczenia w szkole w takich zajęciach jak:
  • dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
  1. zapewnienie dostępu do: pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
  2. udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

Zezwolenie realizacja obowiązku nauki poza szkołą może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w jego trakcie .

Zapraszamy

ODWIEDŹ NAS

Osiedle Wybickiego 33,
83-300 Kartuzy

Skontaktuj się

Telefon: (58) 681-11-54
Email: zso2.sekretariat@gmail.com

Zapraszamy na