Sprawdzian kompetencji – LO 3-letnie

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Obowiązkowy dla wszystkich kandydatów ( pierwszy, drugi i trzeci wybór) sprawdzian kompetencji z języka angielskiego.

Miejsce: II Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach, os. Wybickiego 33

Termin: 21.05.2019 r. oraz 28.05.2019 r. (wtorek)

Godzina: 13.00, należy przybyć do godz. 12.45 do sali nr 81

Sprawdzian trwa 60 minut i jest oceniany w skali 0-50 punktów.
Pozytywny wynik sprawdzianu uprawniający do przyjęcia: 20 punktów ( 40%)

Kandydaci, którzy nie wezmą udziału w sprawdzianie kompetencji nie będą mogli być przyjęci do oddziałów dwujęzycznych

Zakres materiału obowiązujący na sprawdzianie kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej

Sprawdzian składa się z dwóch części: leksykalnej i gramatycznej.

Zakres materiału obowiązujący na sprawdzianie:

Zagadnienia z gramatyki języka angielskiego

1. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach:
• Present Simple
• Present Continuous
• Present Perfect
• Past Simple
• Past Continuous
• Future Simple
• Future Continuous

wyrażenie going to oraz czas Present Continuous w opisywaniu przyszłości
zdania czasowe (time clauses) z when, as, until, as soon as, after, before

2. Mowa zależna (reported speech)
zdania twierdzące, pytające, rozkazujące

3. Strona bierna (passive voice)- czasy Past Simple, Present Simple oraz Future Simple

4. Zdania podrzędnie złożone
• przydawkowe określające (defining relative clauses) i nieokreślające (non-defining relative clauses)
  np. The woman who lives next door has had an accident.
  My stepmother, who lives abroad, bought me a new car.

• okolicznikowe celu
  np. I’m doing some exercises to lose weight.
• warunkowe (typu 1, 2 i 3).

5. Grupa czasownikowa(verb patterns), np. I want to go/ I enjoy reading/ Let me do it.

6. Pytania
• ogólne i szczegółowe
• pośrednie (indirect questions)
• pytania typu question tags

7. Rzeczownik
• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
• liczba mnoga regularna i nieregularna
• przedimki: a(n), the, zero

8. Czasownik
• niektóre czasowniki złożone (phrasal verbs)
• czasowniki modalne w teraźniejszości (can, can’t, could, should, shouldn’t, have to, must, don’t have to, mustn’t ).
• wyrażenie used to
• wyrażenia przyimkowe np. listen to

9. Przymiotnik
• stopniowanie regularne i nieregularne, stopień wyższy i najwyższy
• stopień równy przymiotnika z too, enough
• przymiotniki z –ed i –ing np. interested i interesting
• wyrażenia przyimkowe np. bad at

10. Zaimek
• zaimki ilościowe (quantifiers) np. much, many, a lot of, little, few itp.
 zaimki zwrotne i wzajemne

Zagadnienia leksykalne z języka angielskiego

1. Animals (zwierzęta)
2. Buildings (budynki)
3. Clothes (ubrania)
4. City (miasto)
5. Countryside (wieś)
6. Crimes (przestępstwa)
7. Education (edukacja)
8. Environment (środowisko)
9. Feelings (uczucia, emocje)
10. Food and drink (jedzenie i picie)
11. Foreign language learning (nauka języków obcych)
12. Health (zdrowie)
13. House (dom)
14. Leisure time (czas wolny; zainteresowania, rozrywka, muzyka, święta, uroczystości)
15. Nature (natura)
16. People; stages of life, features of character, traditions (ludzie; fazy życia, cechy charakteru, tradycje)
17. Shopping (zakupy)
18. Sport (sport)
19. Technology, mass media, Internet (technologia, środki masowego przekazu, internet).
20. Travelling (podróżowanie)
21. Weather (pogoda)
22. Work (praca, zawód)

Funkcje językowe z języka angielskiego

1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu:
• witanie, pozdrawianie
• pożegnanie
• zwracanie się do osób (formalnie, nieformalnie)
• przedstawianie osób (formalnie, nieformalnie).

2. Prowadzenie rozmowy:
• rozpoczynanie i rozpoznawanie tematu

3. Podtrzymywanie komunikacji, sygnalizowanie nieporozumienia.

4. Wyrażanie postaw i uczuć wobec rozmówcy i zdarzeń:
• upodobanie, niechęć
• zadowolenie
• wydawanie poleceń, instruowanie
• zgadzanie, niezgadzanie się
• zamiar, intencja, życzenie
• przepraszanie, usprawiedliwianie się
• podziękowanie, wdzięczność

5. Opis czynności, zdarzeń:
• opis, charakterystyka postaci, przedmiotu lub miejsca
• określanie miejsca pobytu i kierunku poruszania się, pytanie o miejsce pobytu i kierunek poruszania się
• porównywanie cech, osób, przedmiotów i miejsc
• opis czynności zwyczajowych oraz zdarzeń odbywających się w momencie mówienia
• opis czynności mających miejsce w przeszłości

6. Oddziaływanie na zachowanie innych:
• oferowanie pomocy.

Zapraszamy

ODWIEDŹ NAS

Osiedle Wybickiego 33,
83-300 Kartuzy

Skontaktuj się

Telefon: (58) 681-11-54
Email: zso2.sekretariat@gmail.com

Zapraszamy na