Sprawdzian kompetencji – LO 4-letnie

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Obowiązkowy dla wszystkich kandydatów ( pierwszy, drugi i trzeci wybór) sprawdzian kompetencji z języka angielskiego.

Miejsce: II Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach, os. Wybickiego 33

Termin: 21.05.2019 r. oraz  28.05.2019 r. (wtorek)

Godzina: 13.00, należy przybyć do godz. 12.45 do sali nr 81

Sprawdzian trwa 60 minut i jest oceniany w skali 0-50 punktów.
Pozytywny wynik sprawdzianu uprawniający do przyjęcia: 20 punktów ( 40%)

Kandydaci, którzy nie wezmą udziału w sprawdzianie kompetencji nie będą mogli być przyjęci do oddziałów dwujęzycznych

Zakres materiału obowiązujący na sprawdzianie kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej

Sprawdzian składa się z dwóch części: leksykalnej i gramatycznej.

Zakres materiału obowiązujący na sprawdzianie:

Zagadnienia z gramatyki języka angielskiego

1. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach:
• Present Simple
• Present Continuous
• Present Perfect
• Past Simple
• Past Continuous
• Future Simple

wyrażenie
going to oraz czas Present Continuous w opisywaniu przyszłości

2. Zdania podrzędnie złożone
• warunkowe (typu 1, 2 i 3).

3. Grupa czasownikowa (verb patterns), np. I want to go/ I enjoy reading/ Let me do it.

4. Pytania
• ogólne i szczegółowe
pytania o podmiot i dopełnienie (subject/object questions)

5. Rzeczownik
• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
• liczba mnoga regularna i nieregularna
• przedimki: a(n), the, zero

6. Czasownik
• czasowniki modalne w teraźniejszości (can, can’t, could, should, shouldn’t, have to, must, don’t have to, mustn’t ).
• wyrażenia przyimkowe np. listen to

7. Przymiotnik
• stopniowanie regularne i nieregularne, stopień wyższy i najwyższy
• stopień równy przymiotnika z too, enough
• wyrażenia przyimkowe np. bad at

8. Zaimek
• zaimki ilościowe (quantifiers) np. much, many, a lot of, little, few itp.
 zaimki zwrotne i wzajemne

Zagadnienia leksykalne z języka angielskiego

1. Animals (zwierzęta)
2. Buildings (budynki)
3. Clothes (ubrania)
4. City (miasto)
5. Countryside (wieś)
6. Crimes (przestępstwa)
7. Education (edukacja)
8. Environment (środowisko)
9. Feelings (uczucia, emocje)
10. Food and drink (jedzenie i picie)
11. Foreign language learning (nauka języków obcych)
12. Health (zdrowie)
13. House (dom)
14. Leisure time (czas wolny; zainteresowania, rozrywka, muzyka, święta, uroczystości)
15. Nature (natura)
16. People; stages of life, features of character, traditions (ludzie; fazy życia, cechy charakteru, tradycje)
17. Shopping (zakupy)
18. Sport (sport)
19. Technology, mass media, Internet (technologia, środki masowego przekazu, internet).
20. Travelling (podróżowanie)
21. Weather (pogoda)
22. Work (praca, zawód)

Funkcje językowe z języka angielskiego

1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu:
• witanie, pozdrawianie
• pożegnanie
• przedstawianie osób

2. Prowadzenie rozmowy:
• rozpoczynanie i rozpoznawanie tematu

3. Podtrzymywanie komunikacji, sygnalizowanie nieporozumienia.

4. Wyrażanie postaw i uczuć wobec rozmówcy i zdarzeń:
• upodobanie, niechęć
• zadowolenie
• wydawanie poleceń, instruowanie
• zgadzanie, niezgadzanie się
• zamiar, intencja, życzenie
• przymus, konieczność
• radość
• przepraszanie, usprawiedliwianie się
• podziękowanie, wdzięczność

5. Opis czynności, zdarzeń:
• opis, charakterystyka postaci, przedmiotu lub miejsca

Zapraszamy

ODWIEDŹ NAS

Osiedle Wybickiego 33,
83-300 Kartuzy

Skontaktuj się

Telefon: (58) 681-11-54
Email: zso2.sekretariat@gmail.com

Zapraszamy na